News:如果有问题或者友链请加QQ:36516475

锐速 serverSpeeder 开心版

独立账号 1549 0 条

你只用安装好Windows版的serverSpeeder,
将以下两个文件放置安装目录下双击运行serverSpeeder.bat即可使用.
可根据自身情况自行更改最后几行批处理命令.

开心版文件下载:
批处理:serverSpeeder.bat
注册表:serverSpeeder.reg
打包下载:ServerSpeeder.zip

主程序下载:
官方原版:serverSpeeder_v1.9.1.0.exe
开心版:serverSpeeder_v3.11.12.3.zip
最新UI:serverSpeeder_UI4.0.0.0.zip
打包下载:主程序.zip
无特殊要求,只需要下载开心版,并执行.bat即可
(不用管.reg文件,bat会帮你自动执行.)

发表我的评论

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址